Kit - Letter Opener RTE NoTenon

Round Top Euro w/ no Tenon